Nye veje til forebyggende hjemmebesøg

sundhedsfremme

Målgrupper

Ældre borgere bosat i almennyttige boligområder i Høje-Taastrup Kommune, kommunalt ansatte og lokale aktører i området, herunder foreningslivet.

Stakeholders

Høje-Taastrup Kommune og Den boligsociale helhedsplan (AKB).

Formål

At identificere nye metoder til at rekruttere og levere forebyggende hjemmebesøg for ældre med forskellige etniske og sociale baggrunde baseret på inddragelse og lokal forankring i boligområder.

Midaldrende og ældre borgere med det største behov for en tidlig sundhedsfremmende indsats for at sikre dem en god og aktiv alderdom, er oftest dem, der ikke henvender sig eller gør brug af de tilbud, der er i kommunalt regi. Det gælder også i forhold til forebyggende hjemmebesøg, som er en helhedsorienteret og borgercentreret samtale i ældres hjem med henblik på at sikre tidlig indsats og styrkelse af ressourcer.

I det kombinerede outreach- og interventionsprojekt samarbejder kommunale aktører, boligforeninger, lokale frivillige foreninger og forskere ved Center for Sund Aldring. Projektet er målrettet ældre bosiddende i to almennyttige boligområder - de såkaldte diverse eller udsatte boligområder - i Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af en nylig lovændring målrettes forebyggende hjemmebesøg, og tilbuddet forankres i et bredt samarbejde med aktører i de to boligområder. Projektets primære fokus er den voksende gruppe af ældre med etnisk minoritetsbaggrund, men ældre med etnisk dansk baggrund er også inkluderet. Derved integreres de forebyggende hjemmebesøg i områdets strukturer. Forskerne opsamler viden om, hvordan vi når ældre med ofte mere komplekse fysiske og psykosociale behov i den sundhedsfremmende indsats.

Projektet belyser også de perspektiver ældre i disse boligområder har på sundhed, aldring og kommunale sundhedsfremmende indsatser samt dokumentere og evaluere nye metoder til levering af sundhedsfremmende tilbud gennem tæt samarbejde mellem forskning og praksis. Der indsamles både kvalitative og kvantitative data.

Projektet ledes af lektor og forskningsgruppeleder Maria Kristiansen. Projektet er delvist finansieret af Helsefonden. Forskningen i Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-fonden.