15. juni 2020

Overgangen fra arbejdsliv til seniorliv skal være en positiv oplevelse for flere borgere

Kvinder der danser

En god overgang fra arbejdsliv til pensionering kan skabe grobund for et seniorliv med høj livskvalitet og trivsel. Når livet leves uden for arbejdsmarkedet kan både nye drømme og nye fællesskaber folde sig ud. Men sådan er det ikke for alle. Nogle borgere oplever denne skelsættende periode, som ensom, fuld af uro, tab af identitet og mening. Det viser forskning fra bl.a. Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

Projektet, Fra Arbejdsliv til seniorliv – forbered dig godt, har som mål at finde nye veje, så flere borgere får mulighed for at forholde sig bevidst og aktivt til de sidste år på arbejdsmarkedet, og på hvordan de bedst tager fat på seniorlivet.

Projektet er centreret om dialog og samskabelse med repræsentanter for målgruppen; borgere med ingen eller kort uddannelse. Projektdesignet er udviklet i et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet og Vordingborg Kommune, Vejle Kommune og Aarhus Kommune. Projektet bygger på partnernes forsknings- og praksisbaserede viden, og inddrager erfaringer fra andre aktører som fx Sundhedsstyrelsen.

Borgere er medudviklere i projektet
Social ulighed i sundhed er en betydende faktor, også når det handler om de sidste år på arbejdsmarkedet og overgangen til seniorlivet. Her er borgere med ingen eller kort uddannelse særligt i spil i forhold til at opleve ensomhed, nedsat funktionsevne og livskvalitet. Det er desuden en gruppe, som den kommunale praksis kan have svært ved at engagere i de eksisterende arenaer og tilbud.

”Overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv opleves uden tvivl som meget skelsættende for mange mennesker. Med det her projekt vil vi sammen med borgere fra Vejle, Vordingborg og Aarhus blive meget klogere på, hvad der skal til for, at flere mestrer denne livsovergang og opnår høj livskvalitet, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Fra arbejdsliv til seniorliv – forbered dig godt ønsker at engagere og involvere projektets målgruppe på nye måder. Det betyder blandt andet, at repræsentanter for målgruppen får en central rolle i at sikre borgerperspektivet og være medudviklere af projekttiltag igennem hele projektperioden. Projektdesignet bygger på forbedringsmodellen, hvor erfaringer og involvering udvikles trinvis og på baggrund af de indhøstede erfaringer.

Stort potentiale i at fremme ældres livskvalitet
Projektet Fra arbejdsliv til seniorliv – forbered dig godt vil henover den 3-årige projektperiode trinvis involvere borgere fra de tre kommuner, så ca. 4.000 borgere samlet set men på forskellig vis bidrager til arbejdet med at udvikle modeller og anbefalinger til andre kommuner. Modeller som på sigt kan forbedre livskvalitet og sundhed for en målgruppe af borgere med ingen eller kort uddannelse, som på landsplan udgør ca. 220.000 seniorer.

”Vi er i partnerkredsen optaget af at udvikle bæredygtige vejledningskoncepter og aktiviteter, som både meget ressourcestærke og mindre ressourcestærke ældre oplever som relevante og engagerende. Målet er helt klart at kunne udbrede projektets resultater til andre kommuner – og også på landsplan at dele vores viden og erfaringer med virksomheder, pensionskasser, fagforeninger, ældreorganisationer og andre relevante aktører, siger Astrid Pernille Jespersen, faglig projektleder og lektor på Københavns Universitet.

Viden og erfaringer bliver delt nationalt

Projektets viden og erfaringer bliver udmøntet i konkrete anbefalinger og velafprøvede modeller, der kan inspirere andre danske kommuner og fungere som input til den nationale dagsorden i forhold til overgange fra arbejdsliv til seniorliv.

Fra arbejdsliv til seniorliv vil koble til andre partnerskaber, erfaringer og ny viden i løbet af projektperioden, hvor det er værdiskabende. Det drejer sig blandt andet om Partnerskabet om den gode overgang til livet uden for arbejdsmarkedet i regi af Sundhedsstyrelsen (https://www.sst.dk/da/Viden/AEldre/Forebyggelse-blandt-aeldre/Gode-overgange-til-aeldrelivet).

Mere om projektet:

Fra arbejdsliv til seniorliv – forbered dig godt er et 3-årigt udviklingsprojekt:

  • Projektperiode: 1. maj 2020 – 30. april 2023
  • Det samlede projektbudget på 30 mio. kr. er støttet af Nordea-fonden med 17 mio. kr.
  • Projektet involverer i en trinvis proces samlet set ca. 4.000 borgere i Vejle, Vordingborg og Aarhus kommune i løbet af projektets tre år (30 seniorambassadører, 300 testborgere, 900 borgere og ca. 3.000 deltagere i aktiviteter)
  • Målgruppen af borgere med ingen eller kort uddannelse består af ca. 220.000 borgere
  • Målet er at udvikle og afprøve vejledningskoncepter, der understøtter borgere i at forberede sig på de sidste år på arbejdsmarkedet og på overgangen til seniorlivet med henblik på at styrke sundhed og livskvalitet.
  • Partnerne bag projektet er: Københavns Universitet, Vordingborg Kommune, Vejle Kommune og Aarhus Kommune.

 

Foto: Mikal Schlosser